• <cite id="xlpns"></cite>

  1. <optgroup id="xlpns"><li id="xlpns"><source id="xlpns"></source></li></optgroup>
   <optgroup id="xlpns"></optgroup>

   混合型基金

   產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
   東方龍混合 2022-07-21 1.3233 3.3348 -1.67 2004-11-25 開放 開放
   東方精選混合 2022-07-21 1.7603 5.3745 -2.02 2006-01-11 開放 開放
   東方策略成長混合 2022-07-21 4.3266 4.3266 -0.70 2008-06-03 開放 開放
   東方核心動力混合A 2022-07-21 1.6663 1.9433 -1.43 2009-06-24 開放 開放
   東方核心動力混合C 2022-07-21 1.6690 1.6690 -1.42 2022-01-27 開放 開放
   東方新能源汽車主題混合 2022-07-21 4.0036 4.4636 -2.51 2018-06-21 開放 開放
   東方多策略靈活配置混合A 2022-07-21 0.9289 1.0989 -0.20 2014-05-21 開放 開放
   東方多策略靈活配置混合C 2022-07-21 1.3918 1.5618 -0.20 2015-11-13 開放 開放
   東方新興成長混合 2022-07-21 2.2133 2.2133 -0.70 2014-09-03 開放 開放
   東方主題精選混合 2022-07-21 1.5479 1.5479 0.13 2015-03-23 開放 開放
   東方睿鑫熱點挖掘混合A 2022-07-21 1.2844 1.2844 -1.71 2015-04-15 開放 開放
   東方睿鑫熱點挖掘混合C 2022-07-21 1.1862 1.1862 -1.72 2015-04-15 開放 開放
   東方惠新靈活配置混合A 2022-07-21 0.9727 1.2029 -0.36 2015-04-21 開放 開放
   東方惠新靈活配置混合C 2022-07-21 0.9718 2.2157 -0.36 2015-11-20 開放 開放
   東方鼎新靈活配置混合A 2022-07-21 1.6146 1.6146 -0.33 2015-04-21 開放 開放
   東方鼎新靈活配置混合C 2022-07-21 1.6167 1.6167 -0.33 2016-04-20 開放 開放
   東方新策略靈活配置混合A 2022-07-21 1.2719 1.2719 -0.49 2015-05-26 開放 開放
   東方新策略靈活配置混合C 2022-07-21 1.2900 1.2900 -0.49 2015-11-13 開放 開放
   東方新思路靈活配置混合A 2022-07-21 1.5092 1.5092 -1.02 2015-06-25 開放 開放
   東方新思路靈活配置混合C 2022-07-21 1.4676 1.4676 -1.02 2015-06-25 開放 開放
   東方新價值混合A 2022-07-21 1.3025 1.3025 -0.54 2015-07-03 開放 開放
   東方新價值混合C 2022-07-21 1.1606 1.1606 -0.55 2015-11-20 開放 開放
   東方創新科技混合 2022-07-21 2.3031 2.3031 0.50 2015-09-08 開放 開放
   東方互聯網嘉混合 2022-07-21 1.0448 1.0448 -0.96 2016-04-06 開放 開放
   東方盛世靈活配置混合A 2022-07-21 1.4742 1.4742 -0.47 2016-04-15 開放 開放
   東方盛世靈活配置混合C 2022-07-21 1.4739 1.4739 -0.47 2020-06-11 開放 開放
   東方區域發展混合 2022-07-21 0.9838 0.9838 -1.86 2016-09-07 開放 開放
   東方岳靈活配置混合 2022-07-21 1.4050 1.7546 -1.25 2016-09-22 開放 開放
   東方民豐回報贏安混合A 2022-07-21 1.0328 1.0473 -0.03 2017-09-13 開放 開放
   東方民豐回報贏安混合C 2022-07-21 1.0187 1.0317 -0.03 2017-09-13 開放 開放
   東方周期優選靈活混合 2022-07-21 0.8471 0.8471 -2.49 2017-03-15 開放 開放
   東方支柱產業靈活配置混合 2022-07-21 1.1795 1.1795 0.50 2017-05-22 開放 開放
   東方價值挖掘靈活配置混合A 2022-07-21 1.0256 1.0806 -0.57 2017-05-17 開放 開放
   東方價值挖掘靈活配置混合C 2022-07-21 1.0203 1.0203 -0.57 2019-08-07 開放 開放
   東方成長收益靈活配置混合A 2022-07-21 1.2792 1.6843 -0.76 2018-01-17 開放 開放
   東方成長收益靈活配置混合C 2022-07-21 1.2841 1.2841 -0.75 2019-08-07 開放 開放
   東方量化成長靈活 2022-07-21 1.4791 1.4791 -1.50 2018-03-21 開放 開放
   東方人工智能主題混合 2022-07-21 1.0341 1.0341 3.11 2018-06-07 開放 開放
   東方量化多策略混合A 2022-07-21 0.9208 0.9208 -1.36 2019-02-22 開放 開放
   東方量化多策略混合C 2022-07-21 0.9205 0.9205 -1.37 2022-01-06 開放 開放
   東方城鎮消費混合 2022-07-21 1.3090 1.3090 -0.79 2019-05-27 開放 開放
   東方成長回報平衡混合 2022-07-21 1.2314 1.6485 -0.61 2019-08-02 開放 開放
   東方欣利混合A 2022-07-15 1.0497 1.0497 -0.02 2020-06-18 基金終止 關閉
   東方欣利混合C 2022-07-15 1.0411 1.0411 -0.02 2020-06-18 基金終止 關閉
   東方欣益一年持有期混合A 2022-07-21 0.9578 1.0078 -0.27 2020-09-02 開放 開放
   東方欣益一年持有期混合C 2022-07-21 0.9487 0.9987 -0.27 2020-09-02 開放 開放
   東方中國紅利混合 2022-07-21 1.0074 1.0074 -1.27 2020-09-30 開放 開放
   東方鑫享一年持有期混合A 2022-07-21 0.9230 0.9230 -0.01 2021-05-19 開放 開放
   東方鑫享一年持有期混合C 2022-07-21 0.9176 0.9176 -0.01 2021-05-19 開放 開放
   東方品質消費一年持有期混合A 2022-07-21 0.7054 0.7054 -0.63 2021-07-08 開放 開放
   東方品質消費一年持有期混合C 2022-07-21 0.7024 0.7024 -0.65 2021-07-08 開放 開放
   東方汽車產業趨勢混合A 2022-07-21 1.0633 1.0633 0.75 2022-02-09 開放 開放
   東方汽車產業趨勢混合C 2022-07-21 1.0610 1.0610 0.75 2022-02-09 開放 開放
   東方創新成長混合A 2022-07-21 1.0119 1.0119 -0.27 2022-04-19 開放 開放
   東方創新成長混合C 2022-07-21 1.0103 1.0103 -0.27 2022-04-19 開放 開放
   東方欣冉九個月持有期混合A 2022-07-15 1.0001 1.0001 0.00 2022-07-12 暫停交易 關閉
   東方欣冉九個月持有期混合C 2022-07-15 1.0001 1.0001 0.00 2022-07-12 暫停交易 關閉
   東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
   東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
   東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
   東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

   債券型基金

   產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
   東方強化收益債券 2022-07-21 1.2747 1.5547 -0.33 2012-10-09 開放 開放
   東方穩健回報債券A 2022-07-21 1.294 1.460 0.00 2008-12-10 開放 開放
   東方穩健回報債券C 2022-07-21 1.294 1.294 0.08 2020-05-14 開放 開放
   東方雙債添利債券A 2022-07-21 1.2562 1.7911 -0.11 2014-09-24 開放 開放
   東方雙債添利債券C 2022-07-21 1.2554 1.7496 -0.11 2014-09-24 開放 開放
   東方添益債券 2022-07-21 1.3118 1.4448 0.07 2014-12-15 開放 開放
   東方永興18個月定期開放債券A 2022-07-15 1.1263 1.2983 0.19 2016-11-02 封閉期 關閉
   東方永興18個月定期開放債券C 2022-07-15 1.1141 1.2721 0.18 2016-11-02 封閉期 關閉
   東方臻享純債債券A 2022-07-21 1.1163 1.2705 0.03 2016-11-28 開放 開放
   東方臻享純債債券C 2022-07-21 1.0725 1.3800 0.03 2016-11-28 開放 開放
   東方臻選純債A 2022-07-21 1.0374 1.2744 0.04 2018-08-24 開放 開放
   東方臻選純債C 2022-07-21 1.0827 1.6407 0.04 2018-08-24 開放 開放
   東方臻寶純債A 2022-07-21 4.1474 4.1744 0.05 2018-08-08 開放 開放
   東方臻寶純債C 2022-07-21 1.1759 1.2029 0.05 2018-08-08 開放 開放
   東方永泰純債1年定期開放債券A 2022-07-15 1.0971 1.0971 0.30 2019-01-18 封閉期 關閉
   東方永泰純債1年定期開放債券C 2022-07-15 1.0818 1.0818 0.29 2019-01-18 封閉期 關閉
   東方卓行18個月定開債券A 2022-07-15 1.0101 1.0201 0.04 2019-12-27 封閉期 開放
   東方卓行18個月定開債券C 2022-07-15 1.0083 1.0163 0.04 2019-12-27 封閉期 開放
   東方永悅18個月定開債券A 2022-07-15 1.0333 1.0333 0.32 2020-05-09 封閉期 關閉
   東方永悅18個月定開債券C 2022-07-15 1.0244 1.0244 0.32 2020-05-09 封閉期 關閉
   東方臻慧純債債券A 2022-07-21 1.0290 1.0871 0.06 2020-05-21 開放 開放
   東方臻慧純債債券C 2022-07-21 1.0284 1.0851 0.06 2020-05-21 開放 開放
   東方臻萃3個月定開債券A 2022-07-15 1.0538 1.1268 0.30 2020-05-21 封閉期 關閉
   東方臻萃3個月定開債券C 2022-07-15 1.0512 1.1242 0.29 2020-05-21 封閉期 關閉
   東方恒瑞短債債券A 2022-07-21 1.0502 1.0502 0.04 2020-12-16 開放 開放
   東方恒瑞短債債券B 2022-07-21 1.0503 1.0503 0.03 2020-12-16 開放 開放
   東方恒瑞短債債券C 2022-07-21 1.0436 1.0436 0.03 2020-12-16 開放 開放
   東方可轉債債券A 2022-07-21 1.1276 1.1726 -0.19 2021-03-04 開放 開放
   東方可轉債債券C 2022-07-21 1.1267 1.1667 -0.18 2021-03-04 開放 開放
   東方興潤債券A 2022-07-21 0.9979 0.9979 -0.09 2021-08-05 開放 開放
   東方興潤債券C 2022-07-21 0.9972 0.9972 -0.08 2021-08-05 開放 開放
   東方中債1-5年政策性金融債A 2022-07-21 1.0111 1.0288 0.04 2021-08-13 開放 開放
   東方中債1-5年政策性金融債C 2022-07-21 2.0611 2.4451 0.04 2021-08-13 開放 開放
   東方臻善純債債券A 2022-07-21 1.0254 1.0254 0.03 2021-09-17 開放 開放
   東方臻善純債債券C 2022-07-21 1.0242 1.0242 0.03 2021-09-17 開放 開放
   東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
   東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
   東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
   東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
   東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
   東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
   東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
   東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
   東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
   東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

   保本型基金

   產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
   東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
   東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
   東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

   貨幣型基金

   產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
   東方金賬簿貨幣A 2022-07-21 0.4245 1.742% 2006-08-02 開放 開放
   東方金賬簿貨幣B 2022-07-21 0.4913 1.989% 2014-10-22 開放 開放
   東方金元寶 2022-07-21 0.3756 1.545% 2015-11-23 開放 關閉
   東方金證通A 2022-07-21 0.3716 1.749% 2016-03-18 開放 關閉
   東方金證通B 2022-07-21 0.4377 1.996% 2020-08-12 開放 關閉
   富二代精品短视频在线_欧美色精品人妻在线视频_露脸国产精品自产拍在线观看_久久97久久97精品免视看